Xunta cada regra co seu exemplo

Levan H as palabras que teñen prefixos como: haxio-, hecto-, helio-, hemo-, hemi-, hiper-, hipo-...
Os verbos que comezan con H manteñen ese grafema en tódalas formas
Se unha palabra leva H, tamén a leva toda a familia léxica
Levan H algunhas interxeccións:
Levan H as palabras nas que se respecta a ortografía latina
Existe unha palabra que podemos escribir con H ou sen ela; aínda que os derivados fórmanse preferentemente con H
O H consérvase nos nomes propios e nos préstamos non adaptados para representar a aspiración da lingua de orixe