CLASIFICAR

Clasifica estas palabras segundo a posición da sílaba tónica